Te uwer informatie:                                                                         december 2008
Enkele mededelingen uit de najaarsledenvergadering.

Vertrek H. van Dieren

Tijdens de  najaarsvergadering werd bij de afhandeling van de agendapunten terrecht stilgestaan bij het vertrek van onze inspecteur; Henk van Dieren. De voorzitter benadrukte de passie, inzet en vooral de betrokkenheid van Henk gedurende de tientallen jaren welke hij binnen en voor Het Nederlandsch Hackney Stamboek werkzaam is geweest.

Nu was de najaarsvergadering niet het moment waarop officieel afscheid van Henk genomen werd. Dat doen we tijdens de hengstenkeuring. Wanneer u er allemaal bij bent. Maar we hadden wel een ledenvergadering nodig om Henk met recht tot “erelid” uit te roepen. De vergadering steunde dit bestuurlijk initiatief dan ook met een bijzonder hartelijk applaus. Henk van Dieren is dan ook echt een persoon die we in “ere” dienen te houden. Hij heeft al aangegeven niet alle bindingen resoluut door te snijden. Mochten we voor zaken komen te staan die de nodige ondersteuning behoeven, dan is hij bereidt om met zijn kennis van zaken en brede inzetbaarheid ons terzijde te blijven staan. Een dergelijke houding is treffend voor zijn persoon en voor de vereniging is het goed te weten dat met zijn vertrek niet al zijn kennis en ervaring verdampt zal zijn. t’ Zal wennen zijn zo zonder Henk.

Welkom Jos van der Wal

Per 01-01-2009 wordt het inspecteurschap over genomen door dhr. Jos van der Wal. Ook werd de presentatie van zijn persoon door een warm applaus ondersteund. Jos van der Wal is bij eenieder bekend als gerespecteerd jurylid tijdens de hengstenkeuringen en de fokdagen. Na enige tijd van serieuze overweging en gesprekken heeft Jos zich bereidt verklaard deze taak op zich te nemen. De wegen van Henk en Jos met betrekking tot de hackney lopen qua inzicht vrijwel parallel, dus een aardschok is niet te verwachten. De onderlinge communicatie loopt ook prima en zal ook nog wel enige tijd blijven bestaan in verband met de inwerk periode van Jos.

Plains Liberator

Een feestelijk moment was het zeer zeker toen Henk van Dieren als inspecteur één van zijn laatste taken volbracht. Wij kennen nl sinds kort het fenomeen Keurhengst. Dat predicaat kan behaald worden wanneer 10 % of meer van de nakomelingen van een hengst 1e premie veulens blijken te zijn. Liberator behaalde maar liefst 45%. Bijna de helft van de hackney veulens behaalden dus een eerste premie. Uit het enthousiasme waarmee Henk van Dieren deze hengst het Keurschap toekende kon je afleiden dat hij daar volledig achter stond. Aan de eigenaren Johan de Heul en Mark de Groot overhandigde hij met genoegen de bij het keurschap behorende oorkonde. Het was n.l. de eerste keer dat dit predicaat werd toegekend en dus waren er ook de bloemen. Ter ere van dit heugelijke feit was ook de fokker van Liberator dhr. Teun Middelman (Mr.Plains) uitgenodigd. Natuurlijk werd ook hij in de bloemetjes gezet.
Dat de eigenaren zeer ingenomen waren met dit gebeuren bleek uit het volgende.
Johan de Heul sprak een dankwoord en betrok daarbij de fokker van Liberator. Hij roemde Teun Middelman om zijn fokkerijprestatie en als dank daarvoor bood Johan aan Teun het lidmaatschap van de vereniging aan. Teun was zo nu en dan wel als gast of introducee tijdens de ledenvergaderingen aanwezig doch van een lidmaatschap kwam het eigenlijk toch niet. Doch de spontaniteit van Johan de Heul vertaald in de geste naar Teun gaf de doorslag. Vanaf 01-01-2009 is Teun Middelman uit Zevenhuizen lid van ons stamboek. 
Maar Johan zorgde voor nog een vrolijke noot. Hij bood eenieder na afloop van de vergadering een drankje aan, hetgeen met gejuig werd ontvangen. 
Nu niet denken dat bij de volgende keurhengst dat weer dient te gebeuren hoor. Maar de vergadering was er nu gewoon naar. En zo’n eerste keer.

Contributie.

De vergadering heeft zich akkoord verklaard met een contributie verhoging.
Per 01-01-2009 zal de contributie €65,= bedragen. Donateurs betalen dan €30,=.
Het entreegeld blijft gelijk. €11,50.

Tarievenlijst

Dat is die lijst waarop de bedragen staan voor afdracht van diverse werkzaamheden, van- voor en door de vereniging gedaan. Zie bijgevoegde tarievenlijst voor de actuele bedragen.
Enige in het oog springende verhogingen zijn:
•    het chippen op eigen erf,
•    de afdracht van het dekgeld door een Niet goedgekeurde hengst.

Toelichting:
Thuischippen.
De landelijk spreiding binnen de fokkerij is ruim. Fokkers die niet op een fokdag komen moeten thuis bezocht worden voor het chippen/schetsen van het veulen. Afgezet tegen het aantal kilometers was het nagenoeg niet meer haalbaar om dat op de huidige wijze tegen de oude vergoeding doorgang te laten vinden. Natuurlijk zijn er meerder chippers in het land, doch onze bekwame consulenten hebben tevens de kennis de kwaliteit van het veulen en de moeder/kind vergelijking weer te geven. Dat is weer nodig om de invloed van de hengst binnen de fokkerij vast te stellen. Wanneer wij gebruik zouden maken van consulenten buiten het stamboek die niet vertrouwd zijn met de hackney zouden wij als stamboek van informatie verstoten blijven die van groot belang zijn voor de kwaliteitsbewaking van ons ras. En dat mag toch gezien worden als een hoofdtaak van onze vereniging. Meerdere consulenten aanstellen is eveneens onmogelijk. Het PVE verplicht aan ieder consulent nl om minimaal 50 veulens per jaar af te handelen. Een derde consulent ter verdeling van het thuischippen is dus uitgesloten.
Afdracht dekbonnen.
Een behoorlijk verhoging. Doch wij als stamboek zijn ook verplicht tot afdracht aan onze overkoepelende organisaties en ook die afdracht is “aangepast”.
Doch het meest in het oog springend is dat de afdracht voor de Niet goedgekeurde hengst is losgekoppeld van de reguliere afdracht voor de verstrekte dekbonnen. Betaald men voor een goedgekeurde hengst straks €15,=. Voor een Niet goedgekeurde hengst gaat men per 01-01-2009  €50,= betalen. Op dit bestuursbesluit kwam de nodige reactie. De uitleg die werd gegeven was enerzijds gericht op de inspanning en financiën die een eigenaar van een goedgekeurde hengst zich dient te getroosten om een hengst goedgekeurd te krijgen en te houden tegenover de eigenaar van een Niet goedgekeurde hengst. Op een Niet goedgekeurde hengst vindt geen kwaliteits beoordeling en bewaking plaats zoals we dat met z’n allen hebben afgesproken. En dat mag toch gezien worden als een “kerntaak” van de vereniging. Hoewel de vereniging niet kan verbieden om met Niet goedgekeurde hengsten te fokken, valt deze handeling wel buiten de doelstelling van de vereniging. Ook zullen de hengsten die niet goedgekeurd zijn niet periodiek aan een afstammelingen controle worden onderworpen. Een goedgekeurde hengst kan op grond van een minder goede invloed in de fokkerij worden uitgesloten van de fokkerij; op een Niet goedgekeurde hengst is die invloed niet aanwezig. De conclusie is dan dat terwijl er voldoende goedgekeurde hengsten in Nederland aanwezig zijn men toch kiest voor een (al dan niet in eigen bezit zijnde) NIET goedgekeurde hengst, om andere redenen dan te fokken binnen de gemaakte afspraken tussen de leden van de vereniging. Gehoorde argumentatie dat de fokkerij in zijn totaliteit onder deze maatregel zal gaan lijden dient aangetoond te worden voordat van bijsturing sprake kan zijn. Het moge duidelijk zijn dat uw bestuur deze maatregel níet heeft genomen om de fokkerij te beknotten, doch duidelijk ter bescherming van leden, het belonen van nagekomen afspraken van dezen en bovenal het bewaken van de kwaliteit van de hackney.
Naschrift van het stamboekbureau:
Het komende jaar (2009) worden dekbonnen pas uitgegeven NADAT de verplichte afdracht is voldaan. Spijtig voor de goedwillenden, doch zelfs op dit moment zijn er nog de nodige afdrachten te verrekenen. Herhaalde verzoeken tot betaling kan op deze wijze voorkomen worden.

Hengstenkeuring

Onze jaarlijkse hengstenkeuring zal worden gehouden op zaterdag, 7 maart 2009 aanvang 10.00 uur in dezelfde locatie als we gewend zijn; het KNHS terrein te Ermelo.
De na-herkeuring zal zijn zaterdag 4 april 2009 te Ambt Delden, Ruitersportcentrum De Hoffmeijer. Inmiddels ook genoegzaam bekend. Aanmeldingsformulieren treft u bijgesloten aan.

/////// SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD.////////

●    Heeft uw hackney straks nog een geldig paspoort?

In het schrijven van juli van dit jaar hebben wij u een voorzetje gegeven dat de nieuwe EU-verordening identificatie en registratie paardachtigen per 1 juli 2009 van kracht zou worden. De meeste verplichtingen die daarin vermeldt staan zijn reeds vanaf  01 januari 2004 middels de verordening van de PVV (Productschap voor Vee en Vlees) van kracht. Een aantal nieuwe voorschriften zullen echter vanaf 1 juli 2009 in Nederland en andere lidstaten gaan gelden. Waar het nu om gaat is de aanwezigheid van het onderdeel “Medische Behandeling” in het paardenpaspoort. U kunt die vinden op de pagina’s 27 t/m 33 in het paspoort. Daarin kan men aangeven of het paard wel of niet bestemd is voor de slacht. Als de eigenaar niets heeft aangegeven in het paspoort dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht. De behandelende dierenarts moet dan bij het behandelen van zo’n paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort noteren. Toen op 1 januari 2004 de PVV verordening I&R (identificatie en registratie) van kracht werd, zijn vanaf dat moment uitsluitend paspoorten uitgegeven met een onderdeel “medische behandeling”. Er bestaat dus een grote kans wanneer u een paard hebt van vier jaar of ouder dat het paspoort niet is voorzien van zo’n onderdeel “medische behandeling”. Deze paspoorten zijn na 1 januari 2010 niet meer geldig. Er bestaat echter een mogelijkheid om de paspoorten van deze paarden door middel van een inlegvel aan te vullen. DIT KAN TOT 1 JULI 2009. Na 1 juli 2009 kunnen géén inlegvellen meer worden aangevraagd, maar moeten de onvolledige paspoorten worden vervangen door een geheel nieuw paspoort.
Met betrekking tot de geldigheid van het paspoort NA 1 juli 2009 is door het PVV na overleg met de Projectgroep I&R paarden en met goedkeuring van van het ministerie van LNV de volgende procedure opgesteld.
٭ De verantwoordelijkheid voor de aanvulling van het paspoort ligt bij de eigenaar van het paard.
٭ Er hoeven geen paspoorten heen en weer gestuurd te worden met risico op verlies, onnodige    kosten en mogelijk andere organisatorische problemen.
Bijgesloten treft u een schrijven van het PVV met bovenaan een gelijke tekst als boven dit artikel. Leest u aub dit schrijven van het PVV ook goed door en handel naar de omstandigheden zoals die op u van toepassing zijn. Voor een juiste inschatting van het door het stamboek aan te vragen inlegvellen verzoeken wij u ZO SPOEDIG MOGELIJK het aantal benodigde inlegvellen aan te vragen.
U kunt eveneens de nodige informatie halen van onze eigen website, maar u kunt via de website van de PVV www.nl-paardenpaspoort ook de nodige informatie verkrijgen.
   Houdt u er verder rekening mee dat een inlegvel dient te worden aangevraagd bij de instantie die het betreffende paspoort in eerste instantie heeft uitgegeven. Dus voor bv voor de tuigpaarden moet u bij het KWPN zijn.
   De schatting is dat honderden inlegvellen zullen worden aangevraagd. Daarom is het raadzaam om gelijktijdig met de aanvraag de kosten voor het inlegvel, zijnde €7,50 per inlegvel over te maken naar het stamboek op Rek: 1541.06.666 van de RABO-bank te Klazienaveen. Vermeldt u daarbij het aantal inlegvellen.
Er worden achteraf GEEN rekeningen gestuurd en uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer uw betaling ontvangen is.
   De bestelling voor de inlegvellen dienen UITSLUITEND schriftlijk, per brief; fax of e-mail te worden gedaan.

Vermeld daarbij duidelijk: Naam; Adres; Woonplaats eigenaar.
Naam;chipnummer; levensnummer paard.

   En nog even dit: Kent u iemand met een hackney die mogelijk voor de aanvraag van zo’n inlegvel in aanmerking zou kunnen komen en die mogelijk dit schrijven niet ontvangt, verwittig dan aub die persoon omtrent de op handen zijnde wijziging. Een lidmaatschap van het stamboek is nl NIET noodzakelijk om een inlegvel aan te vragen.
   Er worden alleen inlegvellen verstrekt voor paarden waarvoor een paspoort is afgegeven door Het Nederlandsch Hackney Stamboek. Het inlegvel is NIET te copiëren vanwege de verwerking van een ultraviolet gedeelte in het document. 
Dus per 1 juli 2009 sluit de termijn voor aanvraag van een inlegvel.
Per 1 januari 2010 zijn paspoorten zonder het onderdeel “Medische Behandeling” niet meer geldig. Daarna dient u een nieuw paspoort aan te vragen hetgeen vele malen duurder is dan een inlegvel.

●  Omtrent de “fjorden paspoorten”.

Eveneens bij mailing van juli 2008 hebben wij melding gedaan van het feit dat door zogenaamde hackney liefhebbers paspoorten werden aangevraagd bij een ander stamboek. Daarin vermeldden wij dat bekeken zou worden in hoeverre deze “neutrale” paspoorten konden worden omgezet in een hackney paspoort. Daarvan heeft slechts een enkeling gebruik gemaakt en hebben wij de paarden van een “stamboekpaspoort” met afstamming kunnen voorzien. Betreffende deze materie is uiteraard contact geweest met het PVV afdeling Beleid om duidelijke richtlijnen te verkrijgen hoe binnen ons stamboek diende te worden gehandeld wanneer een verzoek tot vervanging van een paspoort ons stamboek zou bereiken. In afwachting van enige duidelijkheid hanteerden wij zelf reeds een procedure welke zoveel als mogelijk tegemoet zou komen aan de gedupeerde leden. De “neutrale” paspoorten werden afgestaan aan het het stamboek. De leden ontvingen, nadat middels DNA onderzoek de afstamming was gecontroleerd, een “stamboekpaspoort”.
Nu delen wij u echter mede dat de mogelijkheid tot het vervangen van een “neutraal” paspoort door een Hackneypaspoort absoluut uitgesloten is.
Laten we ter verduidelijking de situatie nogmaals beknopt aan u voorleggen en dat het als waarschuwing moge dienen.
De mogelijkheid tot het laten registreren bij een willekeurig erkend stamboek bestaat, echter de eigenaren ontvangen een “neutraal” paspoort welke behoort bij een niet geregistreerd paard. Het uitgevende stamboek is gehouden, bij het vermelden van gegevens betreffende het paard in het paspoort, aan wettelijke bepalingen die gelden voor de afgifte van een “neutraal” paardenpaspoort, waardoor de eigenaar dan een paard heeft dat niet in het register van een erkend RASstamboek staat ingeschreven met alle negatieve gevolgen die daaruit voortvloeien.
Het is dan een niet geregistreerd fok- of gebruikspaard.
Op pagina 1 van dat paspoort dient als ras GEEN of ONBEKEND vermeld te worden.
Op bldz. 2 en 3 mag GEEN AFSTAMMING worden vermeld.
Het moge duidelijk zijn dat paarden (want hackney’s zijn het dan niet meer) die op deze
wijze geregistreerd staan nimmer meer voor de hackney fokkerij in aanmerking kunnen
komen. (Rasloosheid) Evenmin kan met deze paarden concoursen worden gereden daar de
KNHS raszuiverheid verlangt met betrekking tot de hackneyrubrieken.
Onderstaand kunt u de citaten uit het schrijven van het PVV dd 13 november 2008 lezen welke wij betreffende deze kwestie mochten ontvangen.
Met betrekking tot de uitgifte van paspoorten werden wij door het PVV op twee uitgangspunten gewezen.
Citaat.

  1. Een paspoort is een uniek identificatiedocument en wordt eenmalig (voor het gehele verdere leven van de paardachtige) uitgegeven. Een eenmaal uitgegeven paspoort kan dus NOOIT worden vervangen door een ander paspoort.
  2. Het is de eigenaar van een paard die beslist of hij/zij voor een geregistreerd paard een “neutraal” paspoort aanvraagt, of een “stamboekpaspoort”, waarin de volledige afstamming is opgenomen. Als de eerste eigenaar heeft gekozen voor een paspoort zónder afstamming, kan een volgende eigenaar dit paspoort NOOIT meer omruilen voor een paspoort mét afstamming. Het identificatiedocument is immers uniek en wordt voor het gehele verdere paardenleven gebruikt.

Einde citaat.
Daarmee werden wij als stamboek dus terug gefloten door het PVV. Hoe spijtig de situatie nu ook is geworden voor die leden die in het bezit zijn van een paard met een “neutraal” paspoort. Er kunnen geen paspoorten meer worden vervangen.
Omtrent de vermeldingen van al dan niet waarheidsgetrouwe afstammingen in het “neutrale” paspoort (welke afstammingen dus WEL worden aangebracht) werd ons het volgende medegedeeld.

Citaat.
1.    Op pagina 1 van het paspoort dient bij ras “onbekend”  of “geen” te worden ingevuld.
2.    De afstammingsgegevens van vader en moeder op pagina 2 en 3 van het paspoort mogen niet worden ingevuld.
Einde citaat.

We zien echter in de paspoorten dat op pagina 2 en 3 een volledige afstamming (waarheidsgetrouw of niet) staat afgedrukt. Deze gegevens zijn absoluut niet door het Fjordenstamboek aangebracht. Als gemandateerde paspoort uitgevende instantie zal een erkend stamboek nimmer deze gegevens op een “neutraal” paspoort vermelden op straffe van tuchtrechtelijke maatregelen. Hetgeen zoals vermeld dan ook niet is geschied. Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat dan naar alle waarschijnlijkheid deze afstammingsgegevens (in de vorm van doorzichtige bedrukte stickers) door andere personen of een andere organisatie of instelling zullen zijn aangebracht. En naar een aan alle waarschijnlijkheid grenzende waarschijnlijkheid door de organisatie die het meeste baat bij deze vermelding heeft.
En daaromtrent liet men van het PVV ons het volgende weten:

Citaat.
Op pagina 2 en 3 zijn afstammingsgegevens op oneigenlijke wijze in het paspoort aangebracht. Dit is zeer zeker niet door het Fjorden paspoort gebeurd. Er is door een derde in het paspoort geknoeid en dat is een overtreding. Degene die dat heeft gedaan is dus strafbaar.
Einde citaat.

De term “waardeloos document” hebben wij gebezigd in ons schrijven van juli 2008 betreffende het “Fjordenpaspoort”. Concludeert u nu zelf.

Nu u volledig op de hoogte bent van vorenstaande informatie is het bestuur met u allen zeer tevreden omtrent de afwikkeling zoals die uiteindelijk door de overheid is neergelegd. Het is een goede zaak dat er uiteindelijk duidelijkheid is geschapen en dat aan onbevoegd handelen paal en perk zullen worden gesteld.
Verder kunnen we u melden dat we omtrent het “proces” dat tegen onze vereniging was aangespannen niets meer is vernomen. We mogen aannemen dat de processtukken daar zijn beland waar ze horen. In de papierversnipperaar.
Bezoekt u eens onze website. Er wordt hard aan gewerkt om eea te actualiseren.
www.hackneystamboek.nl voor het geval u het vergeten bent. Jolanda de Wit, ja die, geeft het stamboek daarin de nodige ondersteuning. Dus met betrekking tot de website kunt u haar (bijna) altijd benaderen.
Het bestuur wenst u allen hele prettige Kerstdagen en jaarwisseling toe met aansluitend veel gezondheid en geluk in de privé sfeer voor het komende jaar. En dat het jaar 2009, voor wat betreft onze hobby, u allen zal mogen brengen wat u er van hoopt of er van verlangt.

Het bestuur.