SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD
●    Heeft uw hackney straks nog een geldig paspoort?

In het schrijven van juli van dit jaar hebben wij u een voorzetje gegeven dat de nieuwe EU-verordening identificatie en registratie paardachtigen per 1 juli 2009 van kracht zou worden.

De meeste verplichtingen die daarin vermeldt staan zijn reeds vanaf  01 januari 2004 middels de verordening van de PVV (Productschap voor Vee en Vlees) van kracht. Een aantal nieuwe voorschriften zullen echter vanaf 1 juli 2009 in Nederland en andere lidstaten gaan gelden. Waar het nu om gaat is de aanwezigheid van het onderdeel “Medische Behandeling” in het paardenpaspoort. U kunt die vinden op de pagina’s 27 t/m 33 in het paspoort. Daarin kan men aangeven of het paard wel of niet bestemd is voor de slacht. Als de eigenaar niets heeft aangegeven in het paspoort dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht. De behandelende dierenarts moet dan bij het behandelen van zo’n paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort noteren. Toen op 1 januari 2004 de PVV verordening I&R (identificatie en registratie) van kracht werd, zijn vanaf dat moment uitsluitend paspoorten uitgegeven met een onderdeel “medische behandeling”. Er bestaat dus een grote kans wanneer u een paard hebt van vier jaar of ouder dat het paspoort niet is voorzien van zo’n onderdeel “medische behandeling”. Deze paspoorten zijn na 1 januari 2010 niet meer geldig. Er bestaat echter een mogelijkheid om de paspoorten van deze paarden door middel van een inlegvel aan te vullen. DIT KAN TOT 1 JULI 2009. Na 1 juli 2009 kunnen géén inlegvellen meer worden aangevraagd, maar moeten de onvolledige paspoorten worden vervangen door een geheel nieuw paspoort.
Met betrekking tot de geldigheid van het paspoort NA 1 juli 2009 is door het PVV na overleg met de Projectgroep I&R paarden en met goedkeuring van van het ministerie van LNV de volgende procedure opgesteld.
٭ De verantwoordelijkheid voor de aanvulling van het paspoort ligt bij de eigenaar van het paard.
٭ Er hoeven geen paspoorten heen en weer gestuurd te worden met risico op verlies, onnodige    kosten en mogelijk andere organisatorische problemen.

Bijgesloten treft u een schrijven van het PVV met bovenaan een gelijke tekst als boven dit artikel. Leest u aub dit schrijven van het PVV ook goed door en handel naar de omstandigheden zoals die op u van toepassing zijn. Voor een juiste inschatting van het door het stamboek aan te vragen inlegvellen verzoeken wij u ZO SPOEDIG MOGELIJK het aantal benodigde inlegvellen aan te vragen.
U kunt eveneens de nodige informatie halen van onze eigen website, maar u kunt via de website van de PVV www.nl-paardenpaspoort ook de nodige informatie verkrijgen.

   Houdt u er verder rekening mee dat een inlegvel dient te worden aangevraagd bij de instantie die het betreffende paspoort in eerste instantie heeft uitgegeven. Dus voor bv voor de tuigpaarden moet u bij het KWPN zijn.

   De schatting is dat honderden inlegvellen zullen worden aangevraagd. Daarom is het raadzaam om gelijktijdig met de aanvraag de kosten voor het inlegvel, zijnde €7,50 per inlegvel over te maken naar het stamboek op Rek: 1541.06.666 van de RABO-bank te Klazienaveen. Vermeldt u daarbij het aantal inlegvellen.
Er worden achteraf GEEN rekeningen gestuurd en uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer uw betaling ontvangen is.

   De bestelling voor de inlegvellen dienen UITSLUITEND schriftlijk, per brief; fax of e-mail te worden gedaan.
Vermeld daarbij duidelijk:  Naam; Adres; Woonplaats van de eigenaar.
Naam; chipnummer en levensnummer van het paard.


   En nog even dit: Kent u iemand met een hackney die mogelijk voor de aanvraag van zo’n inlegvel in aanmerking zou kunnen komen en die mogelijk dit schrijven niet ontvangt, verwittig dan aub die persoon omtrent de op handen zijnde wijziging. Een lidmaatschap van het stamboek is nl NIET noodzakelijk om een inlegvel aan te vragen.
   Er worden alleen inlegvellen verstrekt voor paarden waarvoor een paspoort is afgegeven door Het Nederlandsch Hackney Stamboek. Het inlegvel is NIET te copiëren vanwege de verwerking van een ultraviolet gedeelte in het document.

Dus per 1 juli 2009 sluit de termijn voor aanvraag van een inlegvel.
Per 1 januari 2010 zijn paspoorten zonder het onderdeel “Medische Behandeling” niet meer geldig. Daarna dient u een nieuw paspoort aan te vragen hetgeen vele malen duurder is dan een inlegvel.

●  Omtrent de “fjorden paspoorten”.


Eveneens bij mailing van juli 2008 hebben wij melding gedaan van het feit dat door zogenaamde hackney liefhebbers paspoorten werden aangevraagd bij een ander stamboek. Daarin vermeldden wij dat bekeken zou worden in hoeverre deze “neutrale” paspoorten konden worden omgezet in een hackney paspoort. Daarvan heeft slechts een enkeling gebruik gemaakt en hebben wij de paarden van een “stamboekpaspoort” met afstamming kunnen voorzien. Betreffende deze materie is uiteraard contact geweest met het PVV afdeling Beleid om duidelijke richtlijnen te verkrijgen hoe binnen ons stamboek diende te worden gehandeld wanneer een verzoek tot vervanging van een paspoort ons stamboek zou bereiken. In afwachting van enige duidelijkheid hanteerden wij zelf reeds een procedure welke zoveel als mogelijk tegemoet zou komen aan de gedupeerde leden. De “neutrale” paspoorten werden afgestaan aan het het stamboek. De leden ontvingen, nadat middels DNA onderzoek de afstamming was gecontroleerd, een “stamboekpaspoort”.
Nu delen wij u echter mede dat de mogelijkheid tot het vervangen van een “neutraal” paspoort door een Hackneypaspoort absoluut uitgesloten is.
Laten we ter verduidelijking de situatie nogmaals beknopt aan u voorleggen en dat het als waarschuwing moge dienen.
De mogelijkheid tot het laten registreren bij een willekeurig erkend stamboek bestaat, echter de eigenaren ontvangen een “neutraal” paspoort welke behoort bij een niet geregistreerd paard. Het uitgevende stamboek is gehouden, bij het vermelden van gegevens betreffende het paard in het paspoort, aan wettelijke bepalingen die gelden voor de afgifte van een “neutraal” paardenpaspoort, waardoor de eigenaar dan een paard heeft dat niet in het register van een erkend RASstamboek staat ingeschreven met alle negatieve gevolgen die daaruit voortvloeien.
Het is dan een niet geregistreerd fok- of gebruikspaard.
Op pagina 1 van dat paspoort dient als ras GEEN of ONBEKEND vermeld te worden.
Op bldz. 2 en 3 mag GEEN AFSTAMMING worden vermeld.
Het moge duidelijk zijn dat paarden (want hackney’s zijn het dan niet meer) die op deze wijze geregistreerd staan nimmer meer voor de hackney fokkerij in aanmerking kunnen komen. (Rasloosheid) Evenmin kan met deze paarden concoursen worden gereden daar de KNHS raszuiverheid verlangt met betrekking tot de hackneyrubrieken.

Onderstaand kunt u de citaten uit het schrijven van het PVV dd 13 november 2008 lezen welke wij betreffende deze kwestie mochten ontvangen.
Met betrekking tot de uitgifte van paspoorten werden wij door het PVV op twee uitgangspunten gewezen.

Citaat.

  1. Een paspoort is een uniek identificatiedocument en wordt eenmalig (voor het gehele verdere leven van de paardachtige) uitgegeven. Een eenmaal uitgegeven paspoort kan dus NOOIT worden vervangen door een ander paspoort.
  2. Het is de eigenaar van een paard die beslist of hij/zij voor een geregistreerd paard een “neutraal” paspoort aanvraagt, of een “stamboekpaspoort”, waarin de volledige afstamming is opgenomen. Als de eerste eigenaar heeft gekozen voor een paspoort zónder afstamming, kan een volgende eigenaar dit paspoort NOOIT meer omruilen voor een paspoort mét afstamming. Het identificatiedocument is immers uniek en wordt voor het gehele verdere paardenleven gebruikt.

Einde citaat.

Daarmee werden wij als stamboek dus terug gefloten door het PVV. Hoe spijtig de situatie nu ook is geworden voor die leden die in het bezit zijn van een paard met een “neutraal” paspoort. Er kunnen geen paspoorten meer worden vervangen.

Omtrent de vermeldingen van al dan niet waarheidsgetrouwe afstammingen in het “neutrale” paspoort (welke afstammingen dus WEL worden aangebracht) werd ons het volgende medegedeeld.

Citaat.
1. Op pagina 1 van het paspoort dient bij ras “onbekend”  of “geen” te worden ingevuld.
2. De afstammingsgegevens van vader en moeder op pagina 2 en 3 van het paspoort mogen niet worden ingevuld.
Einde citaat.

We zien echter in de paspoorten dat op pagina 2 en 3 een volledige afstamming (waarheidsgetrouw of niet) staat afgedrukt. Deze gegevens zijn absoluut niet door het Fjordenstamboek aangebracht. Als gemandateerde paspoort uitgevende instantie zal een erkend stamboek nimmer deze gegevens op een “neutraal” paspoort vermelden op straffe van tuchtrechtelijke maatregelen. Hetgeen zoals vermeld dan ook niet is geschied. Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat dan naar alle waarschijnlijkheid deze afstammingsgegevens (in de vorm van doorzichtige bedrukte stickers) door andere personen of een andere organisatie of instelling zullen zijn aangebracht. En naar een aan alle waarschijnlijkheid grenzende waarschijnlijkheid door de organisatie die het meeste baat bij deze vermelding heeft.
En daaromtrent liet men van het PVV ons het volgende weten:

Citaat.
Op pagina 2 en 3 zijn afstammingsgegevens op oneigenlijke wijze in het paspoort aangebracht. Dit is zeer zeker niet door het Fjorden paspoort gebeurd. Er is door een derde in het paspoort geknoeid en dat is een overtreding. Degene die dat heeft gedaan is dus strafbaar.
Einde citaat.

De term “waardeloos document” hebben wij gebezigd in ons schrijven van juli 2008 betreffende het “Fjordenpaspoort”. Concludeert u nu zelf.

Nu u volledig op de hoogte bent van vorenstaande informatie is het bestuur met u allen zeer tevreden omtrent de afwikkeling zoals die uiteindelijk door de overheid is neergelegd. Het is een goede zaak dat er uiteindelijk duidelijkheid is geschapen en dat aan onbevoegd handelen paal en perk zullen worden gesteld.