Het Nederlandsch Hackney Stamboek

Statuten PDF Afdrukken E-mailadres

Notarieel goedgekeurd d.d. 22-01-2010.

 

Artikel 1.    Naam, vestigingsplaats en duur.

 

 1. De vereniging draagt de naam ‘Het Nederlandsch Hackney Stamboek’, afgekort ‘NHS’.
 2. Zij is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
 3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op twee februari negentienhonderd zesenveertig.

 

 

Artikel 2    doel en middelen.

 

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. De instandhouding en verbetering van het paardenras ‘Hackney’;
  2. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende paarden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken, afwijkingen en/of ziektes binnen dit ras in het bijzonder;
  3. Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van het ‘Hackney’ ras;
  4. Het registreren van paarden en pony’s behorende tot, of verwant aan het ras Hackney.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen;
  2. Het organiseren van stamboekkeuringen;
  3. Het stimuleren van de aangespannen sport in brede zin;
  4. Het al dan niet desgevraagd geven van voorlichting en adviezen met betrekking tot de fokkerij;
 1. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het Hackney ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 2. Bij constatering van ongewenste erfelijke afwijkingen en/of ziektes welke onverenigbaar blijken met de doelstelling van de vereniging als bedoeld in art.2, lid 1 de uit de combinatie ouderdieren geboren nakomelingen niet in aanmerking te laten komen voor registratie binnen het stamboek; 
 3. Het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Hackney ras behorende dieren betreffende de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Hackney’s, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 4. Het bijhouden van stamregisters;
 5. Het bevorderen van communicatie en uitwisselen van informatie naar en tussen  de leden van de vereniging.
 6. Het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde Hippische sport;
 7. Richtlijnen ten behoeve van de fokkerij, keuringen en inschrijvingen in het stamregister, in het Fok- en keuringsreglement van de vereniging nauwkeurig te omschrijven;
 8. Het dienen van algemene Hippische belangen en het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie tot het houden van paarden, in samenhang met het beoefenen van de paardensport in brede zin, als ook het recreatieve aspect in al zijn facetten;
 9. Het onderhouden van contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties binnen haar werkgebied, voor zover dat dienstbaar kan zijn aan het doel der vereniging;
 10. Een antidiscriminatiebeleid te voeren met betrekking tot die aspecten die verband houden met het fokken en registreren van hackney’s, voorzover verenigbaar met de doelstelling van de vereniging;
 11. Het signaleren en beteugelen van oneerlijke concurrentie of ongelijke behandeling tussen leden;
 12. Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn.

 

 

Artikel 3.   verenigingsjaar.

 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

 

Artikel 4.   leden.

 

 1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden en donateurs.
 2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en de statuten aan leden toekennen en onderscheidenlijk oplegt. Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor zover deze statuten niet anders bepalen. Donateurs kunnen geen aanspraak maken op gelijke rechten en plichten als gelden voor gewone en buitengewone leden. Zij kunnen deelnemen aan vergaderingen en beraadslagen doch hebben daarbij geen stemrecht. Zij doen jaarlijks een door het algemeen bestuur vastgestelde minimum afdracht. Zij bekleden in deze de positie van begunstiger van de vereniging.

 

 

Artikel 5.   gewone leden.

 

 1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in
 1. algemene leden;
 2. ereleden en leden van verdienste;
 3. vertegenwoordigers van een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie.
 1. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
 2. Ereleden en leden van verdienste zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die rede als zodanig zijn benoemd. De criteria voor ereleden en leden van verdienste kunnen op verschillende gronden gebaseerd zijn, daarom wordt per geval bezien voor welke titel een lid in aanmerking komt en wordt toegekend.
 3. Vertegenwoordigers van een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie zijn natuurlijke personen die optreden namens een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap of enig ander rechtspersoon en worden verder als algemeen lid aangemerkt.

 

 

 

 

 

Artikel 6.   ereleden en leden van verdienste.

 

 1. Ereleden en leden van verdienste worden door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie.
 2. indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid of lid van verdienste wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn.

 

 

Artikel 7.   Buitengewone leden.

 

 1. Buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
 1. gezinsleden;
 2. jeugdleden.

 

 

Artikel 8.  gezinsleden.

 

 1. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten. Zij ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie vastgesteld door de ledenvergadering.
 2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het lidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

 

 

Artikel 9.  jeugdleden.

 

 1. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
 2. Zij worden slechts toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.
 3. Zij hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie vastgesteld door de ledenvergadering.
 4. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

 

 

Artikel 10.  toelating van leden.

 

 1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden, gezinsleden, jeugdleden en donateurs nadat zij zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld.
 2. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden vóór het houden van een ledenvergadering wordt ontvangen.
 3. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de ledenvergadering open.

 

 

 

 

Artikel 11.   aanvang van het lidmaatschap.

 

 1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden, jeugdleden en donateurs vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 8 tweede lid, en artikel 9 vierde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
 2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.

 

 

Artikel 12.   einde van het lidmaatschap.

 

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Bij overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.
 5. Doordat het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan.
 6. Wanneer het lid de door hem/haar gefokte hackney’s elders ter registratie aanbiedt.

 

 

Artikel 13. opzeggingen door ( ere ) leden en          donateurs.                                                       

 

 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4,

met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.

 1. Een donateur kan als zodanig opzeggen tegen het einde van een verenigingsjaar.
 2. Het erelidmaatschap eindigt door opzegging door- of door het overlijden van- het erelid.

 

 

Artikel 14.   opzegging door de vereniging.

 

1.   Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:

a.    het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt. Dan wel door handelingen, gedragingen, uitingen of anderszins blijk geeft van onloyaliteit jegens de vereniging en/of hare leden welke de gemoederen binnen de vereniging in negatieve zin beïnvloeden;

b.    het lid opzettelijk of ondoordacht de vereniging en haar leden en/of niet leden door handelingen middels woord, geschrift of anderszins, benadeeld, tracht te benadelen, in kwaad daglicht stelt of tracht te stellen, of de vereniging als organisatie middels die handelingen van kwalijke zaken beticht, of de goede naam van de vereniging aantast;

c.    aan het lid door de geschillencommissie en/of commissie van beroep dan wel de ledenvergadering, een onherroepelijke uitspraak is opgelegd het welke een opzegging zou rechtvaardigen.   

d.    het lid om een andere reden, welke van de vereniging redelijkerwijs niet geëist kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2.    De opzegging geschiedt door het bestuur.

3.    In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a, eerste regel, wordt niet tot opzegging over gegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

4.    Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.

5.    Tegen het besluit tot opzegging van de in het vorige lid bedoelde mededeling bestaat een beroepstermijn van één maand. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie en het bekleden van een functie in een commissie van de vereniging.

6.    Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het bestuur tot verwerping van het beroep is ontvangen.

7.    Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de ledenvergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de ledenvergadering.

8.    De ledenvergadering beslist  omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

 

Artikel 15.   ontzetting.

 

1.    Ontzetting is slechts mogelijk indien:

a.    het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging;

b.    het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.    De ontzetting geschiedt door het bestuur.

3.    Artikel 14, vierde tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 16.   geldmiddelen.

 

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
 1.  
  1. contributies;
  2. entreegelden;
  3. afdrachten door de leden wegens geregistreerde dekkingen;
  4. donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen;
  5. door leden verschuldigde boetes;
  6. overige baten.  

 

 

Artikel 17.   verplichtingen van leden.

 

 1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Voorts zijn de leden verplicht bij aanvang van hun lidmaatschap een entreegeld te voldoen welke bedrag eveneens door de ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bedrag van de contributie van gezinsleden, jeugdleden en de bijdrage van de donateurs wordt bepaald op een gedeelte van de contributie van algemene leden. Dit gedeelte kan voor elk van de genoemde categorieën verschillend zijn.
 3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de ledenvergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
 4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.
 5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.
 6. De leden zijn verplicht een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag voor elke door de hengst(en), welke zij in eigendom of in mede-eigendom hebben of exploiteren, gedekte merrie te storten in de kas der vereniging.
 7. De door de leden verschuldigde contributie en afdrachten moeten worden betaald binnen één maand na ontvangst van een verzoek tot betaling, dan wel onderscheidenlijk de betreffende bescheiden. Deze bepaling geldt ook voor de opgelegde boetes.
 8. In het Fok- en keuringsreglement worden bepalingen opgenomen inzake de verplichtingen, samenhangende met de inschrijving in de stamregisters of voortvloeiende uit de deelneming aan keuringen.

 

 

Artikel 18.   organen.

 

De vereniging kent:

 1.  
  1. een bestuur;
  2. een ledenvergadering;
  3. een kascommissie
  4. een fokkerij- en adviescommissie;
  5. een inspectie;
  6. een stamboekbureau;
  7. een veterinair adviseur;
  8. eventueel een geschillencommissie;
  9. een redactie;
  10. een commissie Public Relations;
  11. de mogelijkheid tot het instellen van enig ander ‘ad hoc’ commissie.

 

 

Artikel 19.   samenstelling bestuur.

 

 1. De ledenvergadering besluit of het bestuur uit vijf of uit een groter oneven aantal tellende leden zal bestaan. De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit de algemene leden, de ereleden en de gezinsleden benoemd. De ledenvergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
 2. De secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig worden benoemd.
 3. De voorzitter wordt in functie gekozen.

 

 

Artikel 20.   voordrachten.

 

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het zesde lid.
 2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één kandidaat.
 3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
 4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet ten minste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de ledenvergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.
 7. Het nieuw verkozen bestuurslid neemt binnen het bestuur de plaats in van het afgetreden bestuurslid, tenzij binnen het bestuur zich de behoefte doet gevoelen een verschuiving van taken door te voeren. Dit wordt de ledenvergadering voor aanvang van de stemming medegedeeld.  Artikel 19 dient hierbij in acht te worden genomen.

 

 

Artikel 21.   einde bestuurslidmaatschap.

 

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door periodieke aftreding;
  3. door bedanken;
  4. door ontslag;
  5. door oplegging van een straf of maatregel als bedoeld in artikel 14 en 15.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, aan het einde van de in artikel 22, eerste lid, bedoelde ledenvergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c, eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.

 

 

Artikel 22.   periodieke aftreding.

 

 1. Ieder jaar treden op de jaarlijkse ledenvergadering twee of drie bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster.
 2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat:
 1.  
  1. ieder bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming aftreedt waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse ledenvergaderingen;
  2. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren, maar in ieder geval nimmer alle drie gelijktijdig aftreden;
  3. zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de plaats van hun voorganger innemen.
 2. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.

 

 

Artikel 23.   Schorsing en ontslag.

 

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
 2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

 

Artikel 24.   vervulling tussentijdse vacatures.

 

 1. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
 2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende ledenvergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.

 

 

Artikel 25.  bestuursfuncties.

 

 1. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden.
 2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar doch in geval van vervanging ten gevolge van verhindering of ontstentenis is deze bepaling niet van toepassing.
 3. De functie van secretaris en penningmeester kunnen door het Algemeen Bestuur worden opgedragen aan een functionaris die geen lid van het bestuur is. Een zodanige functionaris kan beide functies wel in zijn persoon verenigen. Het Algemeen Bestuur kan aan een zodanige functionaris een bezoldiging toekennen ten laste van de vereniging.

 

 

Artikel 26.     bestuurstaak en –bevoegdheden;                                                         verantwoordelijkheid van bestuurders.

 

 1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de ledenvergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
 2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
 3. Ieder lid van het bestuur is tegenover de leden gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd een lid, dat de verplichtingen voor hem voortvloeiende uit de statuten en de reglementen van de vereniging, ondanks een aanmaning niet naleeft, waaronder is begrepen het niet tijdig voldoen van contributie en afdrachten of van vergoedingen als vermeld in het Fok- en keuringsreglement, een boete op te leggen.

 

 

Artikel 27.   besluitvorming bestuur.

 

 1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.
 2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
 3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.

 

 

 

 

Artikel 28.  dagelijks bestuur.

 

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, alsmede de secretaris en de penningmeester van het Algemeen Bestuur, voor zover zij lid van dat bestuur zijn. Het Algemeen Bestuur bepaalt de samenstelling van het dagelijks bestuur.
 2. Het dagelijks bestuur is, onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur, belast met die bestuurstaken, welke aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen in de statuten, het Fok- en keuringsreglement en eventueel andere reglementen van de vereniging, alsmede met de dagelijkse gang van zaken.
 3. Het dagelijks bestuur bepaalt in onderling overleg zijn werkwijze alsmede de wijze van vergaderen.
 4. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt wanneer de betrokkene ophoudt lid van het Algemeen Bestuur te zijn en door daartoe strekkend besluit van het Algemeen Bestuur.

 

 

Artikel 29.  Mandatering en delegatie van bestuurstaken en –bevoegdheden.

 

 1. Het bestuur kan de uitvoering of uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven.
 2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
 3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoel in artikel 44.
 4. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuurvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

 

 

Artikel 30.      vertegenwoordiging.

 

1.    De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:

a.    het bestuur;

b.    de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;

c.    de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;

d.    de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.

2.    Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van artikel 25 aangewezen vervanger.

 

 

Artikel 31.      vergoeding. 

 

 1. De leden van het Algemeen bestuur genieten vergoedingen voor reis- en verblijfkosten tot het bijwonen van bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten of activiteiten gedaan ten behoeve van de vereniging.
 2. Aan de leden van het dagelijks bestuur, aan de functionaris(sen), bedoeld in artikel 25 lid 3, alsmede aan de kascommissie als vermeld in artikel 36 lid 1 worden desgewenst alle uitgaven vergoed in het belang van de vereniging gedaan.
 3. Declaraties voor vergoedingen als bedoeld in dit artikel moeten vóór het einde van het betreffende boekjaar worden ingediend bij de penningmeester van het Algemeen Bestuur.

 

 

Artikel 32.       begroting.

 

 1. Het bestuur legt jaarlijks aan de ledenvergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse ledenvergadering.
 2. De stemgerechtigde leden en de jeugdleden worden ten minste twee weken vóór de ledenvergadering volgens de binnen de vereniging in gebruik zijnde communicatie middelen van de ontwerpbegroting in kennis gesteld.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting werd voorzien.
 4. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de ontwerp-begroting.

 

 

Artikel 33.   jaarverslag.   

 

 1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse ledenvergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
 2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Artikel 32, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 34.   boekhouding. 

 

 1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien jaren.

 

 

Artikel 35.   Rekening en verantwoording.

 

 1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse ledenvergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
 2. Artikel 32, tweede lid en artikel 33, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
 4. Artikel 34, tweede lid, is van toepassing.

 

 

Artikel 36.    Kascommissie.

 

 1. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
 2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de ledenvergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
 3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse ledenvergadering te verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 5. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.

 

 

Artikel 37. De ledenvergadering.

 

 1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van het voorafgaande verenigingsjaar, een ledenvergadering gehouden. In deze jaarlijkse ledenvergadering komen in ieder geval aan de orde:
 1.  
  1. het jaarverslag, bedoeld in artikel 33;
  2. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 35;
  3. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 36;
  4. de benoeming van de kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar;
  5. de begroting, bedoeld in artikel 32, tenzij deze al is vastgesteld;
  6. de voorziening in bestuursvacatures.

3.  De ledenvergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen, van vier tot zes maanden.

 1. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.
 2. Schriftelijke voorstellen aan de ledenvergadering van ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden, worden op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering vermeld indien zij ten minste zes weken vóór die ledenvergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de ledenvergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
 3. Voorstellen welke niet op de agenda staan vermeld kunnen met instemming van de voorzitter ter vergadering worden behandeld doch daarover kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen.

 

 

Artikel 38.   Bijeenroeping. 

 

 1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
 2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste twee weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
 3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
 4. Indien ingevolge artikel 37, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een ledenvergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in ten minste één veel gelezen landelijk gagblad, hetzij doormiddel van E-mail of ander elektronische berichtgeving.

 

 

Artikel 39.   toegang en stemrecht.

 

 1. Alle leden met uitzondering van de geschorste leden, hebben, behoudens het bepaalde in artikel 14, vierde en zesde lid, toegang tot de ledenvergadering en stemrecht. Jeugdleden hebben echter geen stemrecht. Indien de voorzitter conform artikel 19 eerste lid laatste volzin, buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de ledenvergadering, maar geen stemrecht.
 2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Een lid kan niet iemand anders machtigen het stemrecht namens hem uit te oefenen.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

 

 

Artikel 40.    voorzitterschap en notulering.  

 

 1. De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
 2. Van het verhandelde in een ledenvergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan.
 3. Bij toepassing van artikel 38, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 4. De ontwerp-notulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende ledenvergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de ledenvergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijziging werd besloten.

 

 

Artikel 41.   besluitvorming. 

 

 1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
 4. Indien niemand stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
 5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.
 6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf stemgerechtigde leden dat verlangen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen.

 

 

Artikel 42.   stemmingen over personen.  

 

 1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.  
 2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 3. Bij de het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
 4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.

 

 

Artikel 43.   vaststelling besluitvorming.  

 

 1. Het in de ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijke vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

 

Artikel 44.  reglementen.  

 

 1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement, een Fok- en keuringsreglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
 2. De ledenvergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de ledenvergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.
 3. Het Fok- en keuringsreglement en andere reglementen, welke enig voorschrift ter uitvoering van vigerende wetgeving inhouden, evenals wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop behoeven, alvorens van kracht te zijn, de goedkeuring van het desbetreffende van overheidswege toezichthoudend orgaan.

 

 

Artikel 45.   geschillencommissie.  

 

 1. Het bestuur kan een geschillencommissie benoemen, bestaande uit een voorzitter en twee leden, die geen lid van het bestuur zijn en als onpartijdig en onkreukbaar bekend staan. De voorzitter dient zo mogelijk daarenboven de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten. Indien de omstandigheden zulks verlangen of onvermijdelijk lijken, kunnen leden van deze commissie van buiten de vereniging worden aangesteld.
 2. Een benoeming als bedoeld in het eerste lid is pas van kracht, nadat deze door de ledenvergadering is bekrachtigd bij een met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit.
 3. De leden van de geschillencommissie treden na drie jaar af. Zij kunnen terstond worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de commissie eindigt voorts door overlijden of bedanken. De leden kunnen niet worden ontslagen. Het einde van het lidmaatschap van de vereniging heeft niet het einde van het lidmaatschap van de commissie tot gevolg.
 4. De geschillencommissie is op schriftelijk verzoek van de meest gerede partij (de partij die het meeste belang heeft bij de procedure) bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen het bestuur en een of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling, indien door het voortbestaan van een dergelijk geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden geschaad.
 5. De ledenvergadering kan besluiten, dat de geschillencommissie voor de behandeling van toekomstige beroepen tegen een weigering van toelating als bedoeld in artikel 10, tegen een opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 14 en tegen een ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 15, voor de ledenvergadering in de plaats treedt. De ledenvergadering kan een dergelijk besluit voor toekomstige beroepen ook weer intrekken.
 6. De geschillencommissie doet in het geschil uitspraak na behoorlijk onderzoek en oproeping, althans schriftelijke raadpleging, van alle betrokkenen. Zij bepaalt verder zelf de loop van de procedure. De leden van de vereniging verstrekken aan de commissie alle door haar verlangde inlichtingen. De commissie kan op kosten van de vereniging deskundigen raadplegen, indien zij daaraan behoefte heeft.
 7. De schriftelijke uitspraak van de commissie wordt onverwijld aan het bestuur en aan alle betrokkenen toegezonden. Het bestuur en alle betrokkenen zijn verplicht, naar de uitspraak van de commissie te handelen.

8.    Bij de uitspraak kan de commissie het Algemeen Bestuur al dan niet desgevraagd adviseren omtrent het opleggen van een of meerdere  sancties.

9     Aanvullende bepalingen kunnen bij afzonderlijk reglement worden vastgesteld. Zij mogen niet in strijd zijn met- of afwijken van het gestelde in dit artikel.

 

 

Artikel 46.     sancties.

 

1.     Naast het vermelde in de artikelen 14 en 15 van deze statuten, staat het Algemeen Bestuur de volgende maatregelen ter beschikking.        

a.           Ontzeggen van bepaalde rechten voor bepaalde of   onbepaalde tijd.

    b.           Ontzetting uit bepaalde rechten voor bepaalde of onbepaalde tijd.  

    c.         Openbaar maken van de opgelegde straf of maatregel in het clubblad en of in de media op kosten van het lid.

    d.             Alle uitspraken van het Algemeen Bestuur en de geschillencommissie zijn openbaar en kunnen middels de binnen de vereniging gebruikelijke wijze van informatieverstrekking aan de leden kenbaar worden gemaakt als het Algemeen Bestuur zulks noodzakelijk acht ter afwikkeling van de procedure.

e.       Het voldoen aan de vereniging van de kosten gemaakt ter                                         raadpleging van een of meerdere deskundigen.

f.             Andere passende maatregelen door de omstandigheden gerechtvaardigd.

 

 

Artikel 47.   Aansprakelijkheid.  

 

        De vereniging is tegenover haar leden noch derden niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen, keuringen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

 

 

Artikel 48. Samenwerkingsverbanden.

 

 1. De vereniging is bevoegd tot het aangaan van een verbintenis of een gereguleerde samenwerking met andere belanghebbende verenigingen en/of organisaties waarvan de doelstelling of de belangen overeenkomen met die van deze vereniging.
 2. De vereniging is daarbij gehouden dienaangaande een overeenkomst af  te sluiten en het terrein van samenwerking nader te omschrijven.
 3. De samenwerking dient uitsluitend die zaken van de verenigingen binnen het samenwerkingsverband te betreffen daar waar het een gezamenlijk belang aangaat en zo mogelijk elkaar ondersteunen of versterken. Het autonome karakter van de vereniging mag daarbij echter nimmer worden aangetast.
 4. De ledenvergadering besluit omtrent het aangaan van enig samenwerkingsverband als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 49.   Statutenwijziging. 

 

 1. De statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering.
 2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter-inzage-legging op de hoogte gesteld.
 3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 37 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Door de ledenvergadering kan machtiging worden verleend aan de leden van het Algemeen Bestuur, zowel gezamenlijk als elk afzonderlijk, om de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen neerleggen en om die akte in persoon of bij volmacht te tekenen.

5.    Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden is toegezonden, worden ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningstermijn aan alle leden toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden die daarom hebben verzocht, dan worden ook de ingezonden amendementen alleen aan deze leden toegezonden.

 

 

Artikel 50.   ontbinding  e. d. 

 

 1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgesproken stemmen genomen besluit van de ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede ledenvergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. artikel 49, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
 3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de ledenvergadering als algemene regel één of meerdere hippische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de ledenvergadering één of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.
 4. Indien een samenwerkingsverband is aangegaan conform het gestelde in artikel 48 en in de overkomst als bedoeld in dat artikel is opgenomen dat betreffende ontbinding van de vereniging het batig saldo na vereffening zal overgaan naar de partij waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, dan zal deze specifieke aanwijzing in werking treden boven het algemene, als gesteld in lid 3 van dit artikel.

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =

 

Maak uw keuze

Laatste nieuws

Laatste nieuws