Het Nederlandsch Hackney Stamboek

Huishoudelijk reglement PDF Afdrukken E-mailadres

Artikel 1.    toelating van leden.

 

 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld. Bij aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
 2. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent het verzoek tot toetreding zo spoedig mogelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten, van dit huishoudelijk reglement en van het Fok- en keuringsreglement bijgevoegd.
 3. Personen die zich aanmelden als lid doch die naar het oordeel van het bestuur in het verleden hebben gehandeld conform het gestelde in artikel 14 lid 1 van de statuten en/of die blijk hebben gegeven deze handelswijze te ondersteunen en/of goed te keuren, kunnen het lidmaatschap worden  geweigerd. Tegen deze weigering staat geen beroep open. De weigering zal hen schriftelijk worden medegedeeld.
 4. Personen die zich na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw aanmelden als lid, kunnen uitsluitend als lid worden opgenomen wanneer alle verplichtingen uit een vorig lidmaatschap zijn vereffend.

 

Artikel 2.    opzegging en ontzetting.

 

1         Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging of ontzetting te nemen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.

2         Het betrokken lid kan binnen veertien dagen bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in eerste lid bedoelde voornemen indienen.

3         Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord, als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten.

 

Artikel 3.    voorzitter. 

 

 1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
 2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
 3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
 4. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
 5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en met de secretaris of de gemachtigde van het stamboekbureau de belangrijke uitgaande brieven en documenten.

 

 

 

Artikel 4.    secretaris.  

 

 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en mede-ondertekening aan de voorzitter voor.
 2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekend de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.
 3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
 4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen, brieven worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
 5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
 6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Ook houdt hij een register bij waarin de stalnamen van de leden zijn opgenomen. Deze registers zijn voor alle leden bij de secretaris ter inzage.
 7. Hij draagt er door registratie van de in een ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.
 8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht.
 9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 29 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

 

Artikel 5.    penningmeester.  

 

 1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.
 2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
 3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenden. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
 4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten.
 5. Hij geeft tevens uitvoering aan artikel 34, tweede lid, van de statuten.
 6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.
 7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissietaak. Het saldo van een dagelijkse kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.
 8. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de penningmeester door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 29 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de penningmeester, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.

 

 

Artikel 6.    bestuursvergaderingen.  

 

 1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of tenminste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
 2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste veertien dagen tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
 3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
 4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt.
 5. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

 

Artikel 7.    einde bestuurslidmaatschap.  

 

Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen veertien dagen na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.

 

Artikel 8.   commissies.  

 

 1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 29 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
 2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

 

Artikel 9.    kascommissie; tussentijds onderzoek.  

 

 1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 36, derde en vierde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.
 2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredende penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
 3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.

 

Artikel 10.  ledenvergaderingen; agendapunten en voorstellen.  

 

 1. De ledenvergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
 2. Van brieven die aan de ledenvergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende ledenvergadering bij behandeling van het agendapunt ‘ingekomen stukken’ mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De ledenvergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
 3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Amendementen met betrekking tot statuten wijziging moeten echter ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk middels de geëigende informatie verstrekking bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende ledenvergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

 

Artikel 11.   ledenvergaderingen; stemmingen

 

 1. Een in een ledenvergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid, daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau, niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.
 2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

 

Artikel 12.   ledenvergadering; orde.  

 

De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

 

Artikel 13.   contributie.  

 

Nieuwe leden die na 1 september als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd.

 

 

Artikel 14.   representatie.  

 

De leden behoren tegenover derden niet de indruk te wekken dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur en/of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

 

 

 

 

Artikel 15.   jaarboek.    

 

 1. Het bestuur bevordert, dat jaarlijks een boek verschijnt over de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar welke de titel draagt ‘jaarboek HACKNEY’.
 2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 29 van de statuten een redactiecommissie, bestaande uit een bestuurslid als gedelegeerde van het bestuur en ten minste twee leden die geen lid van het bestuur behoeven te zijn. Is het gestelde in het zesde lid van toepassing, dan kan de redactie worden uitgebreid met (bestuurs)leden van de onderscheidenlijke verenigingen. De taken worden binnen de redactie onderling verdeeld. Het tweede lid van artikel 29 van de statuten is, behoudens het in dit artikel bepaalde, niet van toepassing.
 3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het boek na overleg met de redactiecommissie. Bij de begroting dient getracht te worden de verschijning van het boek kostendekkend te laten zijn. Bij overschrijding behoeft de begroting goedkeuring van de ledenvergadering.
 4. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het boek met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Bij ingrijpende veranderingen ten opzichte van vorige uitgaven, houdt de commissie eerst ruggespraak met het bestuur.  Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.
 5. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt hij zo spoedig mogelijk na het daartoe genomen besluit daarvan in kennis gesteld en wordt de kopij aan de inzender teruggezonden onder opgave van de reden van weigering. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur van zijn eigen vereniging wenden. Dat bestuur neemt in de eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie. Wordt het wenselijk geacht de meewerkende vereniging(en) eveneens te raadplegen, dan wordt daar gevolg aan gegeven alvorens het bestuursbesluit kenbaar te maken. Indien bedoeld bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de redactiecommissie tot plaatsing verplicht. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoording van het bestuur die met de plaatsing heeft ingestemd, geschiedt. Eveneens kan het bestuur van de andere vereniging(en) een dergelijk verzoek aan de redactie richten.
 6. Uitgave van het boek kan geschieden in samenwerking met andere belanghebbende vereniging(en). Deelnemende verenigingen kunnen eigen kopij inbrengen hun vereniging betreffende. Baten en lasten dienen in overleg geregeld.
 7. De redactie bepaald een uiterste datum voor wat betreft het inzenden van kopij en advertenties. Betreffende stamboekkeuringen is de vermelding van titels, predikaten, prijzen of anderszins in de tekst van kopij en advertenties uitsluitend toegestaan indien verworven tijdens stamboekkeuringen onder auspiciën van de vereniging [NHS] en het moederstamboek, [HHS]. Resultaten behaald tijdens de aangespannen verrichtingen op [open] concoursen zijn vrij voor plaatsing.     

8.     Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. De redactiecommissie beslist omtrent de plaatsing van advertenties met in acht neming van het gestelde in lid vijf en zeven. De besturen noch de samenstellers van het ‘Jaarboek’ dienen enige verantwoording te dragen met betrekking tot de inhoud van ingezonden kopij en advertenties. Bij gebleken misbruik, falsificaties en/of misleiding in welke vorm dan ook, opzettelijk of ondoordacht gedaan of gepoogd te doen middels ingezonden kopij en/of advertenties, onderwerpt de indiener daarvan zich aan de mogelijkheid tot het opleggen van sancties door het Algemeen bestuur. Zie in dit verband eveneens het gestelde in dit artikel onder lid zeven en het onder a t/m f gestelde in artikel 46 van de statuten.  

 

Artikel 16.   Wijze van informatieverstrekking binnen de vereniging     

 

 1. Het bestuur bevordert, dat op gezette tijden en verder wanneer de wenselijkheid daartoe aanleiding geven, de leden geïnformeerd worden omtrent de voortgang binnen de vereniging.
 2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 29 van de statuten daartoe een redactiecommissie, bestaande uit een bestuurslid als gedelegeerde van het bestuur en ten minste twee leden die geen lid van het bestuur behoeven te zijn. De taken worden binnen de redactie onderling verdeeld. Het tweede lid van artikel 29 van de statuten is, behoudens het in dit artikel bepaalde, niet van toepassing.
 3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving en de wijze van informatieverstrekking
 4. De redactiecommissie bepaalt de inhoud, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.
 5. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee maanden aan de inzender teruggezonden onder opgave van de reden van weigering. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie. Indien het besuur alsnog tot plaatsing besluit, is de redactiecommissie tot plaatsing verplicht. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoording van het bestuur geschiedt.
 6. In ieder geval dient vermeld, c.q. opgenomen te worden:
  1. de namen en adressen van de bestuursleden;
  2. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;
  3. mededelingen van het bestuur en van de commissies;
  4. stamboekactiviteiten.
  5. Al hetgeen het bestuur of de redactie verder wenselijk acht.
  6. Bij elk verstrekken van enige informatie aan de leden wordt door de redactie een uiterste datum bepaald voor wat betreft het inzenden van kopij en advertenties voor de volgende verschijning.
  7. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. De redactiecommissie beslist omtrent de plaatsing van advertenties met in acht neming van het gestelde in lid vijf.

 

Artikel 17.   vergoedingen.  

 

 1. Onverminderd hetgeen hieromtrent is vermeld in artikel 31 van de statuten kunnen bestuursleden ten laste van de vereniging vergoedingen genieten voor noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, portie, telefoonkosten en andere aannemelijk te maken kosten.
 2. De vergoeding voor reiskosten kan worden gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer. Is de reis per auto doelmatiger, dan wordt in dat geval per gereden kilometer een bedrag vergoed, dat door de ledenvergadering wordt bepaald. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.
 3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
 4. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter of, als het de voorzitter zelf betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is mede-ondertekend.
 5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.

 

Artikel 18.  Pr. Commissie

 

Ten behoeve van het organiseren van bijzondere activiteiten binnen de vereniging kan door het bestuur een commissie worden aangesteld. Deze commissie heeft o.a. tot taak het presenteren van de vereniging naar het grote publiek tijdens diverse hippische evenementen. De commissie heeft een zekere mate van zelfwerkzaamheid en voorziet zo mogelijk door middel van het verkrijgen van sponsorgelden in hare behoeften. Met betrekking tot de baten en lasten van de commissie onderhoud zij direct contact met de penningmeester van de vereniging en legt zij door deze desgevraagd verantwoording af. Het bestuur kan deze commissie in functie laten treden naar behoefte en in overleg. Artikel 5 lid 3 en 7 van dit reglement kunnen toepasbaar worden gesteld.

 

Artikel 19.   introductie.  

 

Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan. Op introductie bij een ledenvergadering is echter uitsluitend artikel 39, tweede lid, der statuten van toepassing.

 

 

Artikel 20. Samenwerkingsverbanden.

               

 1. Ter uitvoering van hetgeen is gesteld in van artikel 48 van de statuten en onverminderd de besluitvorming daaromtrent, kan de vereniging een samenwerkingsverband aangaan met de “Vereniging Hackneyrijders Nederland” (VHN).
 2.  De samenwerking dient de volgende doelstelling te bevatten:

“Het bevorderen, begeleiden, coördineren en ondersteunen binnen het Nederlands grensgebied van activiteiten  met betrekking tot het paardenras “hackney” in het algemeen en van de verenigingen “Het Nederlandsch Hackney Stamboek” en de “Vereniging Hackney Rijders Nederland” in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelijngs verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

 1. Dit samenwerkingverband dient te worden vorm gegeven in een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, zijnde een stichting, waarbij de terreinen van samenwerking nader dienen te zijn omschreven in een als convenant fungerend reglement.
 2. De vereniging onderschrijft, met inachtneming van lid 5 en 6 van dit artikel, de doelstelling van deze stichting en erkent het daarbij als bindend instituut tussen de verenigingen en als coördinerende organisatie betreffende gemeenschappelijke belangen der verenigingen.
 3. De vereniging richt zich binnen het samenwerkingsverband naar hetgeen is neergelegd in het “Reglement mbt Samenwerking van Belanghebbende Partijen” (samenwerkingsreglement) van de stichting en de verenigingen, welke ter bevestiging daarvan door partijen is ondertekend.
 4. Binnen het samenwerkingsverband dienen partijen zich te onthouden van verenigingsspecifieke aangelegenheden van de andere partij. De vereniging dient niet aan eigen identiteit in te boeten, te verliezen of op te geven.
 5. Bij ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo in beheer worden gegeven aan de stichting met het oogmerk het saldo te beheren tbv een mogelijk entameren van een nieuwe vereniging met gelijke doelstelling als de vereniging Het Nederlandsch Hackney Stamboek. Mocht de stichting reeds zijn ontbonden dan wordt het batig saldo om gelijke redenen in beheer gegeven aan de overgebleven vereniging. Anderszins wordt het batig saldo besteed zoveel als mogelijk conform de doelstelling van de vereniging of de stichting.

 

Artikel 21.   onvoorziene gevallen. 

 

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de ledenvergadering af.

 

- + - + - + - + - + -

 

Maak uw keuze

Laatste nieuws

Laatste nieuws